Všeobecné obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.zabijacka.sk.
"Predávajúci" je obchodná spoločnosť GPR s.r.o. Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava, IČO: 17319463, DIČ:2020334899, IČ DPH: SK2020334899, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 1046/B.
"Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
"Spotrebiteľ" je fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.


2. Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


3. Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.zabijacka.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené Kupujúcim, ktorá je hradená Kupujúcim podľa platného cenníka. Viac v sekcii doprava. Pri osobnom odbere Kupujúci uhrádza len cenu za tovar. Cena tovaru je uvádzaná za kus, pokiaľ v popise nie je uvedené inak.


4. Zľavy a akcie

Kumulovanie zliav u akciových produktov nie je možné. V prípade, že má zákazník dohodnutú veľkoobchodnú zľavu, prípadne zľavu na ďalší predaj, táto sa počíta zo základnej ceny výrobku. Pokiaľ nastavený rabat nedosahuje výšku zľavy v e-shope, účtuje sa nižšia suma, teda akciová cena zobrazená na stránke www.zabijacka.sk je už finálna.


5. Objednanie tovaru

Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom stránky www.zabijacka.sk. Telefonický kontakt uvedený v hlavičke stránky neslúži na objednávanie tovaru. Objednávku je možné vytvoriť len prostredníctvom systému eshopu, pri dopyte na väčší objem tovaru aj e-mailom. Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky (alebo jej časti). Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (alebo jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.zabijacka.sk.


6. Predaj omračovacích (jatočných) prístrojov

Podľa zákona č. 190/2003 Z. z. zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.

Predávajúci je povinný uskutočniť záznam (meno a priezvisko kupujúceho, číslo OP) o predaji zbrane kategórie D v zmysle vyššie uvedeného zákona a tiež overiť vekovú spôsobilosť kupujúceho.

Kupujúci je z toho dôvodu v prípade objednávky takéhoto tovaru povinný poslať fotokópiu oboch strán občianskeho preukazu priamo na e-mailovú adresu zabijacka@gpr.sk, alebo ako odpoveď na výzvu na doloženie dokladov, ktorú Vám zašleme a e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Taktiež je možné doklad poskytnúť k nahliadnutiu pri osobnom odbere tovaru v predajni GPR v Bratislave alebo vo Zvolene. Pre zachovanie ochrany osobných údajov odporúčame pri zasielaní mailom zakryť na doklade rodné číslo. S osobnými údajmi bude nakladané podľa ustanovení spracovania osobných údajov uvedených na stránke www.zabijacka.sk.

Dôležité upozornenia:
- zbraň kategórie D a strelivo zasielame len občanom SR v rámci územia Slovenska
- totožnosť osoby, ktorej občiansky preukaz bude zaznamenaný do záznamovej knihy predaja zbrane musí byť zhodná s osobou, ktorej bude tovar doručený
- v prípade kúpy právnickou osobou musí byť určený zodpovedný pracovník, ktorý bude zaznamenaný do záznamovej knihy predaja zbrane a taktiež musí byť táto osoba zhodná s osobou, ktorej bude tovar doručený

V prípade nesplnenia uvedených podmienok bude objednávka obsahujúca zbraň kategórie D stornovaná.


7. Storno objednávky

Kupujúci môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky a to telefonicky alebo e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.
V prípade stornovania objednávky v čase, ak bol už tovar zaslaný Kupujúcemu, znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru Kupujúci.
Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko Kupujúceho, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu alebo adresu, kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a Kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, v prípade nedostupnosti tovaru, v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.


8. Platba za tovar

Platbu za tovar môže Kupujúci realizovať pri prevzatí tovaru, alebo vopred. Pri prevzatí tovaru je možné platiť v hotovosti alebo platobnou kartou po doprave (dobierka) ku Kupujúcemu alebo pri osobnom odbere.
Platba vopred je možná platobnou kartou pri objednávkach nad 50€. Predávajúci overí dostupnosť tovaru a potom zvyčajne do nasledujúceho pracovného dňa vyzve kupujúceho k platbe prostredníctvom osobitného mailu. Táto platobná možnosť nie je zvyčajne dostupná v období novembra - januára.

9. Recyklačný poplatok

V cene všetkých tovarov, ktorých sa to týka, je započítaný poplatok do recyklačného fondu na ekologickú likvidáciu starých elektrospotrebičov. Cena za odvoz a ekologickú likvidáciu starého spotrebiča je 10 € za kus. Ak Kupujúci doručí na vlastné náklady starý spotrebič na miesto určené Predávajúcim, je samotná likvidácia starého spotrebiča bezplatná.


10. Dodacia lehota

Dodacia lehota je obvykle 2 až 30 dní. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

11. Dodanie a prevzatie tovaru. Poškodenie pri preprave.

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a dodanie tovaru Kupujúcim, dodať tovar Kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kuriéra alebo zmluvného prepravcu Predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania Predávajúceho. V prípade osobného odberu v mieste podnikania Predávajúceho, je Kupujúci o možnosti prevzatia tovaru informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pre osobný odber je tovar u Predávajúceho rezervovaný 7 dní. Daňový doklad (faktúra) a záručný list, ktoré sú dodávané spolu s tovarom, si v prípade osobného odberu tovaru prevezme Kupujúci osobne spolu s tovarom. Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru Kupujúci podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.

Upozornenie!
Spoločnosť SPS si vyhradzuje právo presmerovať Zásielku do najbližšieho Parcel Shopu od miesta dodania, v prípade ak spolupracovník spoločnosti SPS vynaložil primerané úsilie pri dodaní Zásielky, a ak Príjemca alebo ním splnomocnená osoba nie je prítomná v čase dodania na adrese zadanej Odosielateľom. Príjemca bude informovaný SMS notifikáciou, v ktorom najbližšom Parcel Shope sa Zásielka nachádza. Lehota vyzdvihnutia Zásielky je maximálne sedem kalendárnych dní odo dňa vloženia Zásielky do Parcel Shopu. Po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety Dopravca Zásielku vráti Odosielateľovi.

Pred podpísaním preberacieho protokolu dopravcu dôkladne skontrolujte zásielku, či nie je poškodená. Reklamáciu tovaru musíte ohlásiť bezodkladne, alebo najneskôr do 24 hodín od dodania tovaru Predávajúcemu písomnou formou (e-mailom) alebo Prepravcovi (prostredníctvom webového formulára na stránke prepravcu). Zároveň je potrebné dodať fotodokumentáciu poškodeného tovaru, obalu vrátane prípadnej výplne a adresného štítku balíka.

V prípade, ak tovar nie je dodaný z dôvodu vyššej moci, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade Predávajúci poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie.


12. Záručná doba a reklamácie

Pokiaľ nie je predávajúcim stanovené inak, na dodané zariadenia sa vzťahuje 24 mesačná záruka pre fyzické osoby. Záruka nadobúda účinnosť dňom prevzatia tovaru. Pokiaľ je kupujúci je firma alebo živnostník, vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Záručná doba je v takomto prípade skrátená na 12 mesiacov.
Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude Spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu, resp. poštou doručený reklamačný protokol.
Reklamácie si Spotrebiteľ uplatňuje u Predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.
Lehota na vybavenie reklamácie u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je ohraničená zákonom.


Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez poškodenia, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné poškodenia, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu, respektíve chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových parametrov predpísaných výrobcom, resp. inými neodbornými zásahmi obsluhy. Taktiež sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nedodržaním návodu na obsluhu, resp. návodu na predpísanú pravidelnú údržbu zákazníkom.


Pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar osobne na našu predajňu v Bratislave, servisné stredisko v Bratislave, prípadne ho pošle vhodne zabalený spoločne s kópiou faktúry a vyplneným reklamačným formulárom Predávajúcemu na adresu GPR spol. s r.o., Rybničná 40/E, 83107 Bratislava. Na balík je vhodné uviesť názov "Zabíjačka" pre ľahšie identifikovanie zásielky.
Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť a odoslať doporučene.


V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, email: zss@zss.sk, tkidaho@stonline.sk, web: www.zss.sk resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.


13. Výmena tovaru

Priama výmena tovaru v súčasnosti nie je možná. Nevyhovujúci produkt je možné vrátiť podľa inštrukcií v odseku 14 (Odstúpenie od zmluvy) a požadovaný tovar si objednať nanovo.


14. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný doručiť jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo VZOROVÝ FORMULÁR zverejnený na internetovej stránke predávajúceho, a to listom na GPR s.r.o. Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava alebo elektronicky e-mailom na adresu predávajúceho e-shop@zabijacka.sk s uvedením čísla a dátumu objednávky vrátane jej špecifikácie (tovar a kúpna cena), mena a priezviska kupujúceho a jeho adresu, dátum odstúpenia od zmluvy a adresu pre vrátenie peňazí, pokiaľ je táto odlišná od adresy kupujúceho.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar zaslať prostredníctvom pošty alebo odovzdať osobne, resp. prostredníctvom ním určenej tretej osoby predávajúcemu na adresu GPR s.r.o. Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Po odstúpení od zmluvy sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu; to neplatí, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu predávajúcim vrátené spôsobom, aký kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny, a to najneskôr do 14 dní po doručení tovaru na adresu predávajúceho uvedenú v tomto bode alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Ak kúpujúci zakúpil tovar ako firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká - nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.


15. Ochrana osobných údajov

Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom tohto internetového obchodu, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami predávajúceho.

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Kupujúci zároveň prehlasuje, že používaním internetového obchodu www.zabijacka.sk udeľuje súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch, ako aj so spracovaní svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu v zmysle tohto bodu.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, e-mail, tel. kontakt, v prípade právnickej osoby aj obchodného mena, adresy sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH budú spracúvané na nevyhnutnú dobu a výlučne za účelom a v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.zabijacka.sk medzi Predávajúcim a Kupujúcim (najmä objednanie a dodanie tovaru, vystavenie faktúry, evidencia pre administratívne a reklamačné účely).

Údaje môže Kupujúci po prihlásení do e-shopu www.zabijacka.sk aktualizovať a meniť.

Pokiaľ kupujúci v procese objednávky prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskume trhu. Svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle emailovú správu na e-shop@zabijacka.sk, úpravou nastavenie vo svojom používateľskom profile, alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky.

Osobné údaje Kupujúceho je Predávajúci povinný chrániť pred zneužitím a zaručuje, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu žiadne osobné údaje kupujúceho. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú.

Ak si kupujúci neželá, aby jeho osobné údaje boli uložené v našej databáze, môže v poznámke k objednávke pripísať žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky.

Podľa § 17, § 28 ods. 1 písm. f a ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. sa predávajúci súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho, neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.


16. Platform
a riešenia sporov online

Kupujúci je oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


17. Zodpovednosť


Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach jeho obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jeho obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach Predávajúceho nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nedostal od Predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.


18. Dozorný orgán


Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Telefón: 02/ 58272 172-3; 02/ 58272 104, Fax: 02/ 58272 170, E-mail: ba@soi.sk.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.