Záruka na tovar

Pokiaľ nie je predávajúcim stanovené inak, na dodané zariadenia sa vzťahuje 24 mesačná záruka pre spotrebiteľov. Záruka nadobúda účinnosť dňom prevzatia tovaru. Pokiaľ kupujúci zakúpil tovar ako firma alebo živnostník s platným IČO, vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Záručná doba je v takomto prípade skrátená na 12 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu, respektíve chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových parametrov predpísaných výrobcom, resp. inými neodbornými zásahmi obsluhy. Taktiež sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nedodržaním návodu na obsluhu, resp. návodu na predpísanú pravidelnú údržbu zákazníkom.

Pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar osobne na našu predajňu v Bratislave, servisné stredisko v Bratislave, prípadne ho pošle vhodne zabalený spoločne s kópiou faktúry a vyplneným reklamačným formulárom Predávajúcemu na adresu GPR spol. s r.o., Rybničná 40/E, 83107 Bratislava. Na balík je vhodné uviesť názov "Zabíjačka" pre ľahšie identifikovanie zásielky.
Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť a odoslať doporučene.

Pri zasielaní tovaru do servisu si náklady za dopravu do servisného strediska a späť hradí zákazník.


Podrobné informácie o záruke a reklamáciách nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach, odstavec č. 12. Záručná doba a reklamácie.