Záruka na tovar

Na dodané zariadenia sa vzťahuje 24 mesačná záruka pre spotrebiteľov. Záruka nadobúda účinnosť dňom prevzatia tovaru. Pokiaľ kupujúci zakúpil tovar ako firma alebo živnostník s platným IČO, vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Záručná doba je v takomto prípade skrátená na 12 mesiacov.

Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu, respektíve chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia. Nevzťahuje sa na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou, nedodržaním prevádzkových parametrov predpísaných výrobcom, resp. inými neodbornými zásahmi obsluhy. Taktiež sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté nedodržaním návodu na obsluhu, resp. návodu na predpísanú pravidelnú údržbu zákazníkom.

Záruku si treba uplatniť na adrese servis@gpr.sk . Pri reklamácií je potrebné doložiť kópiu nadobúdacieho dokladu a záručný list (postačuje aj faktúra).

Pri zasielaní tovaru do servisu si náklady za dopravu do servisného strediska a späť hradí zákazník.